Sunday, 15 February 2009

FIQH DUSTURY DAN MALY: KAITANNYA DENGAN IMPLIMENTASI POLITIK MASA KINI

Di dalam sesebuah komuniti masyarakat terdapat satu organisasi struktur yang mengelola sesebuah kehidupan masyarakat. Bernula dari sekecilnya-kecilnya sehingga kepada terjadinya organsasi pada sebuah pembentukan Negara. Negara adalah sebuah Organisasi yang tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah yang berdaulat. Juga bertujuan untuk memperluaskan kekuasaan, menyelenggara ketertiban hukum dan yang terutama sekali adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Demkian berbeza pula dengan asas dan tujuan utama yang mnjadi matalamt terhadap pemerintahan Islam ataupun Siyasah Syariyyah iaitu Mentadabbur urusan ummat dengan manusia sesuai dengan aturan syara’.


Di dalam Siyasah Syraiyyah terdapat beberapa elemen pembahagian yang menjadi skop dan asas pemerintahan iaitu:

i. Siyasah Dusturiyah

ii. Siyasah Dawliyah

iii. Siyasah Maaliyah


Skop Fiqh Dustury adalah berkaitan permasalahan yang menyentuh tentang hubungan di antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh kerana itu Fiqh dustury hanya dibatasi dengan perbahasan disekitar hak-hak kewajiban warganegara, bentu-bentu Negara, pengaturan, dan perundangan-undangan, yang dituntut oleh hal ehwal kenegaraan, dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kEmaslahatan manusia dengan memenuhi keperluannya.


Fiqh dustury juga mencakupi beberapa beberapa persoalan iaitu yang mencakupi Imamah, hak dan kewajiban, Rakyat dan statusnya, Baiat, Wilayatul Ahdi, Perwakilan, Ahlul Halli Wal-Aqdi, Wuzarah dan Diwaniyah. Keseluruhan persoalan diatas tidak terlepas daripada pokok asal iaitu, pertama, dalil kulliy yang dari Al-Quran dan Hadis yang menyentuh tentang aturan pemerintahan dan maqasidu syraiyyah ummah yang tidak akan berubah walaupun masyarakat itu mengalami perubahan. Yang kedua, aturan-aturan yang dapat berubah kerana perubahan situasi dan kondisi termasuk di dalam hasil ijtihad para ulama dan pemeritah meskipun tidak seluruhnya.


dalam Fiqh Maliyah di dalam siayasah Maliyah ialah membahas pengaturan-pengaturan sumber-sumber kewangan Negara serta pengelolaan dan pengelurannya. Di dala Fiqh Maliyaah ini juga pengaturan juga berorientasikan kepada dalil-dalil yang kully dan auran kemaslahatan rakyat.


Di dalam Fiqh Maliyah terdapat 3 faktor hubungan Maliayah iaitu rakyat, harta, pemerintah dan kekuasaan. Fiqh Maliyah juga mencakupi beberapa elemen iaitu Prinsip pengurusan harta, Tanggungjawab dan Keadilan social, Hak milik, Zakat / Baitulmal, Al-Kharaj, JIzyah, Ghonimah dan Fay’, Harta Wakaf, Bon cukai barang import.


Sebagaimana yang diketahui, di dalam Negara ada 2 kelompok besar iaitu orang kaya dan miskin. DI dalam Fiqh Maliyah juga mengurus dan membicarakan bagaimana untuk mengharmoni kedua-dua kelompok ini. Supaya jarak antara kedua-dua kelompok ini tidak semakin lebar.


Keterkaitan Antara Fiqh Dustury Dan Fiqh Maaly


Perlaksanaan Fiqh Maaly sangat terkait dengan Fiqh Dustury, kerana yang menentukan dan menetapkan sisi portfolio tugas bagi sektor kewangan adalah Ahlul Halli Wal Aqdi. Kerana ianya melibatkan soal perbendaharaan Negara.Kebijakan ekonomi atau Maaly adalah sangat mempengaruhi distribusi kekayaan ddan pendapatan ekonomi seebuah masyarakat atau Negara. Kerana ia mencerminkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks keperlembagaan dan keputusan Ahlul Halli Wal-Aqdi Keputusan ini juga sesuai dibuat dengan kehendak umum, kepentingan elit yang memerintah dan edoman dan batasan yang ditetapkan oleh struktur perlembagaan.


Peranan dari pemerintah dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengarahan secara langsung bererti pemerintah mengharuskan para pengusaha pangusaha untuk melakuakn kebijakan tertentu seperti dikaukan system perencanaan ekonomi secara terpusat. Pengarahan secara tidak langsung ialah kerjaan tidak mewajibkan atau tidak melarang kegiatan tertentu. Namun kebijakanyang dibuat dan dilaksanakan akan mempengaruhi pola kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh swasta. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek keimanan dan moral serta dijabarkan di dalam aturan hukum syarie agar ada keadilan dan kepastian.


Pemerintah juga secara langsung dapat dilakukan dengan empat bentuk kebijakan ekonomi, iaitu kebijakan anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Negara (fiscal policy), Kebijakan perbankan (Monetery Policy) dan pengkreditan,kebijakan perdagangan dan rezim devisa, dan kebijakan investasi modal asing dalam negeri. Apabila salah satu dari keempat-empat kebijakan ini mengalami masalah, maka hamper keseluruhan system ekonomi di dalam Negara itu mengalami kemacetan.


Demikian yang paling penting ialah ke mana akan di produksikan dan kemana wang keuntungan itu akan diolah utntuk kepentingan rakyat. Ahlul Halli Wal Aqdi juga trut mengawasi perjalanan wang tersebut supaya proses tersebut sangat menepati garis hukum syara.


Implementasi Dengan Politik Masa Kini


Seperti di atas. Fiqh dustury juga mencakupi beberapa beberapa persoalan iaitu yang mencakupi Imamah, hak dan kewajiban, Rakyat dan statusnya, Baiat, Wilayatul Ahdi, Perwakilan, Ahlul Halli Wal-Aqdi, Wuzarah dan Diwaniyah. Tetapi cakupan di atas adalah beberapa komponen asas yang ada dalam sesebuah Negara. Seperti system Syura pada masa ini di ubah kepada perlaksanaan system demokrasi.


Walaupun negara-negara Islam masa kini mengamalkan bentuk pemerintahan yang berbeza-beza tidak seperti zaman khilafah Islamiyyah dahulu.. Tetapi tidak ada negara-negara Islam yang dasarnya implementasi dan bertunjang kepada hukum Islam secara menyeluruh.


Menurut beberapa ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Islam memberi kebebasan kepada ummatnya untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk pemerintahan yang diinginkan asalkan tidak bertentang dengan kehendak syarak dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang telah diatur oleh syariat. Pandangan Hussein Haikal juga sama seperti Abdul Wahab Khallaf, iaituIslam tidak menetapkan pemerintahn tertentu tetapi Islam menetapkan prinsip-prinsip bagi pemerintahan yang berkembang di dalam sejarah. Begitu juga menurut Muhammad Abduh Islam juga tidak menetapkan bentuk pemerintahan tetapi hal ini perlulah bersesuaian dengan kehendak umat melalui proses Ijtihad. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dasar-dasar agama dan menafsirkannya selama hal itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.


Dalam sruktur pemerintahan, salah satu aspek pemerintahan dan dasar dalam pemerintahan adalah pembahagian bidang-bidang kuasa negara iaitu Sultah Tasyri’iyah (lembaga legislatif), Sultah Tanfiziyah (lembaga eksekutif) dan Sultah Qadai’yah (lembaga yudikatif) . Kesemua lembaga yang dinyatakan tadi dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihanraya Umum (PEMILU) kecuali lembaga Qadai’yah yang dipilih melalui suara parlimen atau Majlis Permesyuaratan Rakyat (MPR). MPR dinisbahkan sebagai Ahlul Halli Wal Aqdi atas kapasitinya dalam memandu dan meluruskan setiap kebijakan pemerintah atau presiden. Namun MPR tidak mempunyai kuasa untuk sebagaimana Ahlul Halli Wal Aqdi dalam wilayatul ahdi atau memilih dan mengangkat kepala negara. Malah pengangkatan MPR juga adalah melalui system demokrasi yang diadun dari kuffar dan ahli MPR itu tidak diiktiraf kualiti keintelektualannya dan ketokohan dalam agama dan masyarakat. Lebih-lebih lagi ideologi kebanyakan partai adalah berideologikan Rukun Negara (Malaysia) dan Pancasila (Indonesia). Dasar negara bukannya bertunjang kepada agama Islam sebagai manhajul hayah.


Sistem Jabatan dan Kementerian atau Wuzara sangat dipraktikkan kini. Namun perlaksanaannya sangat langka dan terbatas dalam menjalankan perintah syariat Islam. Pengangkatan jabatan yang berdasarkan kepada perbedaan status social adalah sanagt berbeda dengan teori syariah Islam. Islam memandang bahawa manusia memiliki hak yang sama (egaliter) untuk menjadi seorang pejabat. Perlantikkan dalam Jabatan dan kementerian lebih pada pertimbangan kompetensi dan kesungguhan (Integris), amanah dan memiliki sikap yang adil. Untuk itu status social, golongan , kelompok partai, keturunan atau unsur lain tidak memiliki pengaruh dalam pemilihan pejabat pada sesebuah negara muslim. Realitinya proses setiap pemilihan setiap kementerian adalah melalui peratus kemenangan setiap partai. Jika sesebuah partai itu mendapat 50 persen suara maka ramailah kabinet kerajaan atau pemerintah itu terdiri dari kelompok partai tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah benarkah mereka tulus bertugas di kabinet? Mengapa semakin banyak demontrasi,tetapi quality good governance masih ditahap yang stagnant dan minimal? Malah, kadar korupsi yang semakin meningkat dan seolah-olah tiada kaedah pemberantasan dan perlaksanaan hukum yang dilihat tidak efektif. Malah konsep trias politica dari sudut Tanfiz Qadaiyah juga terdapat banyak campurtangan dari golongan elit bagi melepaskan diri dari sebarang tindakan hukum. Kuasa HAM lebih utama didaulatkan berbanding dengan hukum Islam.


Pengimplementasian fiqh Dustury di dalam politik masa kini sangatlah menjauh walaupun terdapat beberapa kemiripan. Faktornya adalah berpunca dari konstitusi yang secular dan sangat mirip kepada system kuffar. Disamping itu juga, Bhineka Tunggal Eka menjadi Identitas Nasional bukannya kesatuan ummah yang dijadikan sebagai asas kesepaduan dan kepersatuanan. Menurut pendapat Ibnu Taimiyah adanya kekuasaan dalam mengatur hidup manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, kerana tanpa kekuasaan negara maka agama tidak akan berdiri tegak.


Begitu juga perlaksanaan Fiqh Maaly dalam pengimplementasian masa kini yang konvensional dan sangat konkrit dengan kezaliman. Cengkaman riba yang sangat zalim serta membebankan masyarakat. Disamping itu juga, terdapat ketirisan dan kebocoran subsidi dan dana rakyat juga berlaku ketika wang itu telah diputuskan hanya untuk rakyat dan kebajikan rakyat. Perlaksanaan secara Islami pula adalah berkisar tentang pungutan zakat sahaja. Itupun hanya dikalangan orang yang tertentu sahaja yang melunaskannya.


Gejala ini jga berlaku akibat daripada proses transparensi yang sangat tidak berkesan. Peranan legislative juga seolah-olah hanyalah sebagai boneka. Jika itu menguntungkan bagi sisi legislative tersebut, maka hanya didiamkan sahaja. Seperti perlantikkan Gubernur Bank Negara Indonesia yang mempunyai unsur korupsi yang melibatkan hampir keseluruhan legislatif terlibat dalam korupsi untuk bertakhta di jawatan ini. Apakah ada lagi badan atau sultah yang lebih kebal daripada MPR. Mungkin juga setaraf dengan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagaimana yang dilaksanakan sewaktu zaman khulafa Ar-Rasyidin dahulu. Bicara soal ekonomi adalah bicara soal keselamatan negara, jika ekonomi semakin merudum dan perdagangan luar semakin berkurangan, produksi semakin tidak memberangsangkan serta struktur kewangan yang terumbang ambing. Maka disaat itu rakyat akan mengalami kesusahan, kebuluran, kelaparan dan lain-lain lagi. Industri dan tenaga kerja banyak yang menganggur. Maka hal ini akan menyebabkan kebangkitan rakyat dan konflik dalaman yang akan mengakibatkan impak dan negatif yang sangat besar.


Kesimpulan


Sesungguhnya Islam telah menetapkan sisi pemerintahan yang sangat komprehensif dan sangat kontemporer. Islamlah yang sangat menjaga kebajikan rakyat dan memandu setiap moral sektor dan sisi pemerintah bedasarkan dalil-dalil dan nas yang kulliy.. Tinggal kita hany menagitkan dengan sisi kemaslahatan ummah dan pandangan ulama. Natijahnya, negara dan daulah yang didirikan itu menjadi Baldatun Taiyibatun Wa Rabbul Ghafur dan daulah tersebut terus merintis kepada pembinaan dan pembentukan khilafah Islamiyyah.. Wallahualam..
Sumber:

Imam Mawardi, Al-Ahkaamu Sulthaniyyah..

Dede Rosyada, Civic Education, Demokrasi , Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani Tim ICC UIN Jakarta, Pernada Media cet 2005.

Prof. H.A Dzajuli M.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Prenada Media, cet 1 2000.

Ensiklopedia Tematis Dunia Islam

Prof. H.A Dzajuli M.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Prenada Media, cet 1 2000

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Grasindo, cet keempat 1999,

0 comments: